BKZ: Zaustaviti primoravaje Bošnjaka da učestvuju u obilježavanju crkvene slave sveti Sava

Povod proslave školske slave Sveti Sava u sandžačkim školama sa većinskim nastavničkim kadrom i učeničkom populacijom Bošnjaka muslimana, Bošnjačka kulturna zajednica izdaje slijedeće

S A O P Š T E NJ E   Z A   J A V N O S T


Rastko Nemanjić sveti Sava srpski je državnik i crkveni velikodostojnik koji je u okviru pravoslavnog kanona proglašen svecem. Bošnjaci ga kao takvog doživljavaju, iako su svjesni njegove uloge u pogromima njihovih predaka, dobrih Bošnjana, pod direktnom državnom i vjerskom odgovornošću tadašnjeg državnoga aparata.

Bošnjaci muslimani smatraju da ovaj crkveni velikodostojnik ima poseban značaj za srpski narod i poštuju njihovo pravo da ga slave i veličaju. Međutim, nametanje slavljenja i veličanja njegove crkvene uloge Bošnjacima muslimanima suprotno je vjerskome osjećanju i predstavlja direktan atak na slobode prakticiranja vjere, ravnopravnost vjera i zabranu nacionalne asimilacije koje su ustavne kategorije u Republici Srbiji.

U stavu tri člana 43 Ustava Republike Srbije stoji: „Svako je slobodan da ispoljava svoju vjeru ili ubjeđenje vjeroispovijedanja, obavljanjem vjerskih obreda, pohađanjem vjerske službe ili nastave, pojedinačno ili u zajednici sa drugima, kao i da privatno ili javno iznese svoja vjerska uvjerenja.“

Prvi stav člana 44 Ustava Republike Srbije glasi: „Crkve i vjerske zajednice su ravnopravne i odvojene od države.“

Član 78 u prvom stavu kaže „Zabranjena je nasilna asimilacija pripadnika nacionalnih manjina.“

Na osnovu ovih ustavnih odredbi, Bošnjačka kulturna zajednica smatra nedopustivim da obilježavanje ove crkvene slave bude nametano profesorima, nastavnicima i učenicima bošnjačke nacionalnosti i muslimanske vjeroispovijesti.

Primoravanje profesora i nastavnika da prisustvuju svečanim sjednicama i đaka prigodnim priredbama povodom ove crkvene slave predstavlja direktno kršenje Ustava Republike Srbije i ljudskih i vjerskih prava i sloboda koje taj Ustav garantira.

Bošnjačka kulturna zajednica zahtijeva do Ministarstva prosvjete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije da, shodno navedenim ustavnim odredbama, izda naredbu direktorima škola u Sandžaku da 27. januara ne primoravaju profesore, nastavnike i administrativno i pomoćno osoblje i učenike bošnjačke nacionalnosti da na bilo koji način učestvuju u obilježavanju crkvene slave sveti Sava u školama jer se to protivi njihovom vjerskom i nacionalnom ubjeđenju, zadire u osnovne postulate građanskih prava i sloboda koje su im zagarantirane Ustavom i zakonima Republike Srbije, te predstavlja direktan asimilacijski proces Bošnjaka muslimana od strane Srpske pravoslavne crkve i većinskoga naroda.