OTVORENO PISMO REVIJE SANDŽAK ZBOG PRIJETNJI I UGROŽAVANJA ŽIVOTA I SLOBODE UREDNIKA I SARADNIKA REVIJE SANDŽAK

Poštovani, obraćamo Vam se otvorenim pismom kako bi skrenuli pažnju javnosti na problem s kojim se nezavisno istraživačko novinarstvo u Sandžaku susreće. Obnavljanjem nacionalne revije za politiku i kulturu Sandžak pokrenuta su mnoga pitanja o kojima ni ovdašnji lokalni niti dopisnici i saradnici nacionalnih elektronskih i printanih medija nisu htjeli, smjeli ili željeli pisati. Zbog otvorenog pisanja o privatizaciji preduzeća u državnoj svojini, već u prvim brojevima obnovljene revije Sandžak, novopazarski tajkun Ć. Š. upućivao je otvorene prijetnje našem novinaru, o čemu su i javnost i nadležni organi blagovremeno obaviješteni.

U posljednjim brojevima istraživački tim revije Sandžak je otvoreno pisao o građevinskoj mafiji u Novom Pazaru, sprezi politike, kriminala, policije, sudstva i tužilašta, kao i trgovini narkoticima, s posebnim osvrtom na policijsku akciju GETO i razbijanje narko lanca Hikmeta Hajrovića, odnosno njegovoj povezanosti s određenim političkim subjektima. Od pojavljivanja tih brojeva, naši saradnici i glavni i odgovorni urednik izloženi su konstantnim pritiscima vladajuće strukture u Gradskoj upravi i čelnika političke partije koju predvodi ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić. Najprije je određena grupa ljudi bliskih ministru Ljajiću da prati i pokuša fizički nasrnuti na glavnog i odgovornog urednika, neke od članova redakcije i njihove prijatelje s ciljem da ih zaplaše, povrijede i onesposobe. Konkretno je za glavnog i odgovornog urednika bio zadužen jedan od ljudi iz bliskog okruženja Rasima Ljajića upošljen u Gradskoj upravi kao obezbjeđenje B.S., koji je inače i prije nasrćao na novinare i jednu televizijsku ekipu, koja je došla pratiti određeni događaj, fizički istjerao iz Gradske Uprave. Također se jedan od gradskih funkcionera koji se spominje u tekstu o građevinskoj mafiji A. P. raspitivao o mjestu stanovanja glavnog urednika i potpisnika ovog pisma prijeteći da će lično on ili njegov sin bokser morati „malo da ga prevaspitaju“. U toku septembra, više puta su urednik, kao i neki od njegovih saradnika, dobijali pozive na mobilni telefon s nepoznatog broja. Kada bi se javili, lice koje je pozivalo bi samo šutjelo. Prilikom posjete stranih ambasadora Novom Pazaru, pripadnici nekih nevladinih organizacija bliskih ministru Ljajiću, pokušavali su i glavnog urednika i reviju Sandžak satanizirati i predstaviti u najružnijem svjetlu.

Posljednji događaji odvijali su se i još se odvijaju nakon izlaska broja 158. u kom se raskrinkavaju određene stvari o trgovini narkoticima u Novome Pazaru i pozadina policijske akcije „GETO“ kada je zaplijenjeno 153 kg heroina i laboratorija za preradu narkotika. Glavni urednik Revije Sandžak u nekoliko navrata dobija poruke prijeteće i uvrjedljive sadržine poslate sa broja Mobilne telefonije srbije (064953****), od kojih Vam citiramo samo neke dijelove: (1) Sve se zna!! da tekstove-scenarije-pitanja, sastavljaju N.N. i N.N. (imena ne navodimo iz bjezbedonosnih razloga osoba koje se spominju, a nemaju veze ni sa revijom ni sa tekstovima), te poturaju i nagovaraju pred zakon o medijima odgovornog mazluma-jetima Jahju Ferhatovica, koji vam odavno to prica, te ja na osnovu te kuloarske price pisem tebi ovu poruku. Isterace se ovo do kraja … bices kaznjen kad tada; (2) Napravio si vise krivicnih dijela, bice ti i napisano ti je vise tuzbi i krivicnih prijava, nisi ni svijestan sta radis, osvijestice te zatvor od 2g-3g i vise.

Ni glavni i odgovorni urednik ni revija Sandžak ne bježe od zakona ukoliko je u novinama objavljeno bilo šta protivzakonito, mada odgovorno tvrdimo da je sve potkrijepljeno činjenicama, te zato smatramo ovakve pritiske od strane političkih moćnika i lokalnih i republičkih funkcionera prijetnjama koje mogu ugroziti ne samo slobodu istraživačkog novinarstva već i živote glavnog urednika i saradnika revije Sandžak.

Također, želimo naglasiti da je glavni urednik revije Sandžak već jednom zbog novinarskog poziva doživio prijetnje smrću, kao urednik politike u tadašnjem nedjeljniku Glas Sandžaka, 25. 7. 2006. godine, i da se taj slučaj tretira u Rezoluciji Evropskog parlamenta 1535 O zaštiti života i slobode novinara, usvojena 25. 1. 2007. (članovi 1 i 38), koja je ratificirana od strane svih parlamenta zemalja Evropske Unije, a da policija, iako je dobila i broj i adresu s koje mu je prijećeno ni pet godina poslije nije rasvijetlila taj slučaj niti ga je ikada zvanično obavijestila o razvoju istrage, za koju sumnjamo da je i sprovedena, jer su prijetnje bile upućene također od strane tadašnjih gradskih funkcionera. Zato ovaj slučaj brutalnih prijetnji, niza uvreda i pritisaka na novinarsku profesiju i ličnost članova naše redakcije i saradnika, pored domaćih udruženja novinara i policije, prijavljujemo i Evropskom parlamentu i parlamentima svih zemalja koje su ratificirale Rezoluciju 1535 Evropskog parlamenta, kao i svim relevantnim međunarodnim udruženjima za zaštitu novinara i ljudskih prava i sloboda. Smatramo da je vrijeme ubistava novinara poput Slavka Ćuruvije, Milana Pantića i Dade Veselinović iza nas i da niko pa ni ministar i gradonačelnik nemaju pravo niti prijetiti niti napadati bilo kog novinara, književnika i intelektualca. Ukoliko se sa nečim što je napisano ne slažu ili smatraju da su oštećeni, pravdu moraju potražiti na sudu. Ako dođe do u porukama najavljenog montiranog procesa ili bilo kakvog drugog napada na glavnog i odgovornog urednika revije Sandžak ili nekog od njegovih saradnika želimo da svjetska javnost zna da iza toga stoji direktno ministar za rad i socijalnu politiku Republike Srbije Rasim Ljajić i njegova lokalna vlast u Novome Pazaru na čelu sa gradonačelnikom Mehom Mahmutovićem.

 

glavni i odgovorni urednik revije SANDŽAK

Jahja Fehratović

 

 

Prijevod na engleski jezik:

OPEN LETTER SANDZAK MAGAZINE DUE TO LIFE AND FREEDOM THREATS
OF THE EDITOR-IN-CHIEF AN ASSOCIATES OF THE SANDZAK MAGAZINE
Dear, We are addressing you with this open letter in order to draw public attention to the problem the independent investigative journalism in  Sandžak encounters. With the renewal of the national magazine for politics and culture Sandžak, many questions were raised about which neither the local media nor the local correspondents and contributors of the national electronic and print media would not, or should not write. Due to the open writing on privatization of state-owned enterprises, within the first issues of the renewed Sandžak magazine, Novi Pazar tycoon Ć. Š. delivered open threats to our reporter, about which the public and the authorities were promptly notified.

In the latest issues of the Sandžak magazine, the research team openly wrote about the “construction mafia” in Novi Pazar, the conjunction of politics, crime, the police, the judiciary and the prosecution, as well as drug-trafficking, with special emphasis on the police action Ghetto and breaking up the drug chain of Hajrović Hikmet and his connections with certain political parties. Since the occurrence of these issues, our associates and editor-in- chief are exposed to constant pressure from the ruling structures in the City Administration and the leaders of the political parties led by the Minister of Labour and Social Policy, Rasim Ljajić. First, a group of people close to the Minister Ljajić was instructed to monitor and try to physically attack the editor- in- chief, some members of the editorial board and their friends in order to frighten, hurt and threaten them.

Specifically, for the editor in chief was in charge one of the people in the closest surrounding of Rasim Ljajić, employed in the City Administration as security officer (initials: B.S.), who even before attacked journalists and one television crew which was reporting on a particular event, and physically expelled them from the building of the City Administration. One of the city officials who was mentioned in the article about the construction mafia, A.P., inquired about the place of residence of the editor-in-chief and the signatory of this letter, threatening to, either himself personally or his son, a boxer,   have to “reeducate him a little”. During September, the editor-in-chief and some of his associates, more than once received calls on their cell phones from an unknown number. When they answered, the person who called would remain silent. During the visit of the foreign ambassadors to Novi Pazar, members of some non-governmental organizations close to Minister Ljajić, tried to demonize and present in the ugliest perspective the editor-in-chief and the Sandžak magazine.

The last events took place, and are still taking place, after the release of no. 158, in which certain aspects of the narcotics trade in Novi Pazar and the backgrounds of the police action Ghetto are cleared up, when 153 kg of heroin and narcotics processing laboratories were seized. The editor- in-chief of the Sandžak magazine, repeatedly receives threatening messages with offensive content from a number of MTS (064 953 ****)* (1) Sve se zna!! da tekstove-scenarije-pitanja, sastavljaju N.N. i N.N. (imena ne navodimo iz bjezbedonosnih razloga osoba koje se spominju, a nemaju veze ni sa revijom ni sa tekstovima), te poturaju i nagovaraju pred zakon o medijima odgovornog mazluma-jetima Jahju Ferhatovica, koji vam odavno to prica, te ja na osnovu te kuloarske price pisem tebi ovu poruku. Isterace se ovo do kraja … bices kaznjen kad tada; (2) Napravio si vise krivicnih dijela, bice ti i napisano ti je vise tuzbi i krivicnih prijava, nisi ni svijestan sta radis, osvijestice te zatvor od 2g-3g i vise.

Neither the editor-in-chief of nor Sandžak magazine, are fleeing from the law if the newspaper published anything illegal, but we responsibly claim that it is all documented facts, and because we believe these pressures by political strongmen and local government officials are threats that can jeopardize not only the freedom of investigative journalism, but also the lives of the editor-in-chief s and the associates of the Sandžak magazine.

Also, we want to emphasize that the editor-in-chief of the Sandžak magazine has already been a subject of death threats, as editor of politics in the then weekly Glas Sandžaka on 25. 07. 2006, and that this case is treated in the European Parliament resolution 1535, On the protection of life and freedom of journalists, adopted on 25. 01. 2007 (Articles 1 and 38), which was ratified by all parliaments of the European Union, and the police, even though it got the number and the address from which he was threatened,  five years later did not shed light on the case and never officially informed him about the development of the investigation, which we doubt that it is implemented, because the threats were also addressed by the then city officials.

Because this case of brutal threats, a series of insults and pressures on the journalistic profession and the personality of the members of our editorial board and staff, in addition to national associations of journalists and the police, we address this issue to the European Parliament and the parliaments of all the countries that have ratified the Resolution 1535 of the European Parliament, as well as all the relevant international associations for the protection of journalists and human rights and freedoms. We believe that times when murders of journalists Slavko Curuvija, Milan Pantic and Dade Veselinović are far behind us and no one not even the minister and the mayor have the right to threaten or attack any journalist, writer or intellectual.

If with something which is written they not agree or think that they are damaged, they need to seek justice in court. If there is a forged court process, as indicated in the messages, or any other attack on the editor- in-chief of Sandžak magazine or any of his associates, we want the public to be informed that behind it is the Minister for Labour and Social Affairs of the Republic of Serbia Rasim Ljajić and his local government in Novi Pazar, headed by Mayor Meho Mahmutović.

Editor-in-chief, Sandžak magazine

Jahja Fehratović

 

 

Dostavljeno/Delivered to:

 • MUP (Ministarstvo unutrašnjih poslova)
 • PU NP (Policijska uprava Novi Pazar)
 • NUNS (Nezavisno udruženje novinara Srbije)
 • UNS (udruženje novinara Srbije)
 • NDNV (Nezavisno društvo novinara Vojvodine)
 • UNV (Udruženje novinara Vojvodine)
 • SAN (Sandžačka asocijacija novinara)
 • UENS (Udruženje evropskih novinara Srbije)
 • Ombudsman
 • Minstarstvo kulture i informiranja
 • Povjerenik za ravnopravnost
 • Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 • European Court of Human Rights Council of Europe
 • OSCE Mission to Serbia
 • Udruženje bh novinari
 • Nezavisna unija profesionalnih novinara BiH
 • Nezavisno udruženje profesionalnih novinara Crne Gore
 • Udruženje novinara Republike Hrvatske
 • Hrvatsko novinarsko društvo
 • Udruženje novinara Makedonije
 • Bugarska medijska koalicija
 • SEEMO (South East Europe Media Organization)
 • AEJ (Association of European Jorunalists)
 • JAE (Journalist Associations of Europe)
 • EJ (Europen Journalist Association)
 • IF (Internationals Federation of Journalists Europe)
 • ICIJ (International Consortium of investigate Journalists)
 • Britissh Associations of Journalists
 • DJV – (Deutcher journalisten-Verband)
 • Brussels Press Club Europe
 • Associazione Indipendente di Giornalisti
 • FAPA (Federacion de Asociaciones de Peridistas de Espana)
 • Associations de journalistes
 • Artvin Gazeteciler Dernegi
 • Avrupa gazeteciler dernegi
 • COUNCIL OF EUROPE
 • Naconalni parlamenti zemalja članica Evropske unije
 • International P.E.N Centre
 • Human Right Wotch
 • Helsinski Commitee for Human Rights
 • World Association of Newspapaers
 • Word Press Freedom Committee
 • IPI  (International Press Institute)
 • ASNE (American Society of Newspaper Editors)
 • Council of National Jurnalism Organizations