Deklaracija o narodnom vijeću Sandžaka

Svebošnjački Sabor Sandžaka na Drugom zasjedanju održanom 11.09.2011. god. u Novom Pazaru donio je odluku

Usvaja se

 

D E K L A R I C I J A

O NARODNOM VIJEĆU SANDŽAKA

 

I

Svebošnjački Sabor Sandžaka preimenuje se u Narodno Vijeće Sandžaka.

 

II

Narodno Vijeće Sandžaka ima Predsjedništvo Vijeća i Izvršno vijeće.

 

III

Predsjedništvo Narodnog Vijeća Sandžaka čine: predsjednik, dva potpredsjednika, sekretar i predsjednik Izvršnog vijeća.

 

IV

Na mjesto predsjednika Narodnog Vijeća Sandžaka imenuje se Džemail Suljević. Za potpredsjednike: dr. Admir Muratović i Hazbija Kalač. Za sekretara Hedija Škrijelj i za predsjednika Izvršnog vijeća Sead Šaćirović.

 

V

Predsjedništvo Narodnog Vijeća Sandžaka obavezno je pripremiti Statut Narodnog Vijeća Sandžaka u roku od 60 dana.

 

VI

Narodno Vijeće Sandžaka je najviše predstavničko tijelo građana Sandžaka, koje će ravnopravno zastupati interese građana u zemlji i inostranstvu.

 

VII

Adekvatan broj članova Narodnog Vijeća Sandžaka popunjava se iz redova pripadnika srpskog i crnogorskog naroda i ostalih.

 

VIII

Narodno Vijeće Sandžaka će poduzeti sve potrebne radnje za otvaranje predstavništava Sandžaka u Briselu, Vašingtonu, Istanbulu i Sarajevu.